Zadania zarządu ośrodka

Zarząd ośrodka

Członkowie zarządu są odpowiedzialni za kierowanie długoterminowym planowaniem strategicznym i podejmowaniem decyzji przez ośrodek. Zadaniem członków zarządu jest wyznaczanie długoterminowych celów i zadań ośrodka. Osoby te tworzą również plan strategiczny, który pomoże ośrodkowi osiągnąć te długoterminowe cele. Po stworzeniu planu strategicznego, członkowie rady muszą zapewnić, że działania ośrodka są zgodne z tym planem.

Członkowie zarządu są również odpowiedzialni za nadzorowanie operacji finansowych. Przeglądają oni sprawozdania finansowe, aby upewnić się, że ośrodek jest na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów. Osoby te dokonują również przeglądu przepływów pieniężnych organizacji i wydają zalecenia dotyczące zwiększenia przychodów.

Kompetencje zarządu

Zarząd ma uprawnienia do zarządzania jej działalnością. Uprawnienia te obejmują wszystkie elementy działalności ośrodka, w tym pozyskiwanie funduszy, programowanie i procesy administracyjne. Członkowie zarządu mają prawo do wprowadzania zmian w działalności ośrodka. Członkowie rady mają także prawo do zatrudniania i zwalniania pracowników wykonawczych, o ile zezwala na to regulamin.

Zarząd ośrodka ma prawo do zmiany regulaminu. Zarząd musi przestrzegać określonej procedury przy wprowadzaniu zmian w regulaminie. Wszystkie zmiany muszą być złożone w urzędzie państwowym zgodnie z wymogami prawa państwowego.